PODMÍNKY ÚČASTI A OBCHODNÍ PODMÍNKY

ROČNÍHO TERAPEUTICKÉHO VÝCVIKU OSTEODYNAMIKY®

2025


PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝCVIKU

Věkový limit: Účast na výcviku je otevřena osobám starším 21 let. Pro účast je nezbytný dobrý zdravotní stav účastníka a schopnost plně se zapojit do výcvikového programu. Účastníci jsou plně zodpovědní za své fyzické a duševní zdraví po celou dobu trvání výcviku. V případě, že se během výcviku objeví zdravotní problémy, je účastník povinen neprodleně informovat lektory a postupovat podle jejich doporučení.

Zdravotní omezení: Těhotné ženy nemohou do výcviku nastoupit.

Zodpovědnost za vlastní bezpečnost: Účast na výcviku je na vlastní nebezpečí účastníka. Pořadatel kurzu ani lektoři nepřebírají zodpovědnost za úrazy, ztrátu majetku nebo jiné škody, které by mohly během výcviku nastat.

Vzdělání a kvalifikace: Pro účast na výcviku je vyžadováno dokončené vzdělání v oblasti masérství, fyzioterapie nebo lékařství.

Maséři: ukončený masérský kurz s akreditací MŠMT s minimální praxí 1 rok. Fyzioterapeuti: ukončené akademické vzdělání (minimálně na úrovni bakalářského vzdělání) s praxí 1 rok. Lékaři: ukončený masérský kurz s akreditací MŠMT a platný živnostenský list.

Respektování pravidel a prostředí: Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla chování a užívání prostorů určených pro výcvik. Toto pravidlo zahrnuje jak výcvikové prostory samotné, tak i okolní zařízení. Za vzniklou škodu je účastník plně zodpovědný a je povinen ji uhradit poškozenému v plné výši. Zároveň pořadatel kurzu není zodpovědný za případně vzniklé škody způsobené na majetku účastníků kurzu.

Účast na výcviku: Účastníci se zavazují aktivně a plně se účastnit všech částí výcviku a dodržovat pokyny a doporučení lektorů, případně pokyny pořadatele kurzu. Během výcviku se očekává nepřerušená účast bez nepředvídaných přerušení. Účastník výcviku bude respektovat průběh výuky a instrukce lektorů a nebude ho žádným způsobem narušovat.

Důvěrnost a ochrana informací: Účastníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech a informacích týkajících se výcviku a dalších účastníků, které se dozvědí v průběhu výcviku.

Materiály a obsah kurzu: Účastníci souhlasí s tím, že materiály poskytnuté během kurzu jsou určeny výhradně pro osobní použití a nesmí být žádným způsobem a v žádné podobě dále šířeny ani kopírovány. Také je zakázáno pořizovat během výcviku jakékoli audio a video záznam záznamy. Pokud bude výše uvedený zákaz porušen, bude požadována po účastníkovi náhrada ve výši 500. 000 Kč.

Ochrana duševního vlastnictví: Účastníci se zavazují, že veškeré poznatky, techniky a metody, které se naučí během výcviku, budou používat pouze pro osobní a profesní účely a nebudou je distribuovat ani využívat pro komerční účely bez písemného souhlasu pořadatele kurzu.

Účast na modulech a zkouška: Účast na všech modulech výcviku je povinná pro získání certifikace. Účastníci musí absolvovat všechny části výcviku a úspěšně složit zkoušku před komisí.

Ukončení výcviku ze závažných důvodů: Lektoři a pořadatel kurzu si vyhrazují právo ukončit účastníkovi účast na výcviku v případě nerespektování opakovaných výzev lektora, které se týkají obsahu kurzu a provedení technik a výše uvedených bodů. V takovém případě bude účastníkovi vrácena platba za hodiny, které účastník po ukončení účasti již neabsolvuje. Vyloučení účastníka také zahrnuje odebrání přístupu účastníka k online materiálům. Vyloučením z výcviku je účastníkovi zrušen přístup do on-line Členské sekce výcviku a účastník není oprávněn poskytovat terapeutické techniky v souvislosti s Osteodynamikou. Povinnost účastníka zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech a informacích týkajících se výcviku a dalších účastníků trvá i po ukončení účasti.

Požadavky na ochranu osobních údajů: Účastníci vstupem do výcviku souhlasí s tím, že jejich osobní údaje budou pořadatelem kurzu zpracovány v nezbytném rozsahu pro účely registrace na kurz a sdělování informací či posílání materiálů ke kurzu v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, zejména v souladu s „Obecným nařízením o ochraně osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, GDPR“. Údaji se rozumí např. jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo a emailová adresa, tyto údaje budou použity pouze pro účely spojené s výcvikem a nebudou sdíleny s třetími stranami.

Zrušení a změny programu: Pořadatel kurzu si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit termíny výcviku z důvodu nepředvídatelných událostí, a to včetně pandemií, přírodních katastrof nebo jiných mimořádných situací. V takovém případě budou účastníci informováni co nejdříve a budou jim nabídnuty 


OBCHODNÍ PODMÍNKY ROČNÍHO TERAPEUTICKÉHO VÝCVIKU OSTEODYNAMIKY®

Objednávkou ročního terapeutického výcviku Osteodynamiky® (dále jen „výcvik“ nebo „roční výcvik“) na webovém rozhraní https://osteodynamika.cz/ (dále jen „webové rozhraní") přijímáte a zavazujete se dodržovat tyto Obchodní podmínky ročního výcviku Osteodynamiky® (dále jen „obchodní podmínky").
 
Pořadatelem kurzu je:
OSTEODYNAMIKA Praha s.r.o.
IČO: 19956118
DIČ: CZ19956118
Fryštátská 906/15, Havířov - Prostřední Suchá 735 64
Tel.: + 420 608 342 723
info@osteodynamika.cz
 
(dále jen „pořadatel" nebo „poskytovatel“).

1. Úvodní ustanovení


1.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro uzavírání smluv k ročnímu výcviku (dále jen „smlouva“) mezi poskytovatelem a fyzickou osobou, která učiní objednávku ročního výcviku (dále jen „objednavatel" nebo „účastník“), a také pro podmínky účasti.

1.2. Smlouvou se poskytovatel zavazuje zprostředkovat objednavateli účast na ročním výcviku a objednavatel se zavazujete zaplatit poskytovateli za tento roční výcvik dohodnutou cenu.

1.3. Objednavatel se zavazuje dodržovat níže uvedené podmínky účasti na ročnímu výcviku stanovené poskytovatelem.

1.4. Právní vztah mezi poskytovatelem a objednavatelem se řídí kromě obchodních podmínek:
Zásadami ochrany osobních údajů
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník")
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

1.5. Objednavatel zasláním objednávky potvrzuje svůj zájem o účast na výcviku a podpisem smlouvy stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Podmínky účasti

2.1. Účast na výcviku je otevřena osobám starším 21 let. Pro účast je nezbytný dobrý zdravotní stav a schopnost plně se zapojit do výcvikového programu. Účastník je plně zodpovědný za své fyzické a duševní zdraví po celou dobu trvání výcviku. V případě, že se během výcviku objeví zdravotní problémy, je účastník povinen neprodleně informovat lektory a postupovat podle jejich doporučení.

2.2. Pro účast na výcviku je vyžadováno dokončené vzdělání v těchto oborech: masérství, fyzioterapie nebo lékařství.

Maséři: ukončený masérský kurz s akreditací MŠMT s minimální praxí 1 rok.

Fyzioterapeuti: ukončené akademické vzdělání (minimálně na úrovni bakalářského vzdělání) s praxí 1 rok.

Lékaři: ukončený masérský kurz s akreditací MŠMT a platný živnostenský list.

2.3. Účastník je povinen zaslat potvrzení o absolvovaném vzdělání (scan nebo kopie certifikátu akreditovaného kurzu MŠMT či diplomu) na adresu elektronické pošty poskytovatele po e-mailové výzvě od poskytovatele.

2.4. Účast na výcviku je na vlastní nebezpečí účastníka. Poskytovatel ani lektoři nepřebírají zodpovědnost za úrazy, ztrátu majetku nebo jiné škody, které by mohly během výcviku nastat.

2.5. Těhotenství: V zájmu zdraví a bezpečnosti jak matky, tak nenarozeného dítěte není možné nastoupit do ročního výcviku během těhotenství. Pokud se účastnice dozví o svém těhotenství před zahájením výcviku, je povinna o této skutečnosti informovat poskytovatele. Pokud otěhotní v průběhu výcviku, poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit účast ve výcviku a poskytnout po předchozí domluvě možnost účasti až po ukončení těhotenství nebo ukončení výcviku s vrácením částky, která bude ponížena o již absolvované moduly výcviku.

2.6. Účastník je povinen dodržovat pravidla chování a užívání prostorů určených pro výcvik, včetně bezpečnostních a požárních předpisů platných pro budovu, v níž se výcvik koná. Toto pravidlo zahrnuje jak výcvikové prostory samotné, tak i okolní zařízení. Za vzniklou škodu je účastník plně zodpovědný a je povinen ji uhradit poškozenému v plné výši. Poskytovatel není zároveň zodpovědný za případně vzniklé škody způsobené na majetku účastníků kurzu.

2.7. Účastník se zavazuje aktivně a plně účastnit všech částí výcviku a dodržovat pokyny a doporučení lektorů. Během výcviku se očekává nepřerušená účast. Účastník výcviku bude respektovat průběh výuky a instrukce lektorů a nebude ho žádným způsobem narušovat.

2.8. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné neporozumění či nepochopení obsahu výcviku.

2.9. Účastník je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech a informacích týkajících se výcviku a dalších účastníků, které se dozví v průběhu výcviku.

2.10. Při nerespektování autorských práv bude poskytovatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel má jakožto držitel autorských práv právo požadovat ukončení zásahů do jeho autorských práv a stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Poskytovatel má dále právo za porušení autorského práva požadovat náhradu za způsobenou škodu. V případě, že dojde k porušení autorských práv souvisejících s ročním výcvikem, bude poskytovatel po účastníkovi požadovat kompenzaci ve výši 500.000 Kč.

2.11. Veškeré informace, poznatky, techniky a metody, které jsou předmětem výcviku, i informace, které v průběhu výcviku prezentují lektoři, jsou předmětem ochrany obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku pořadatele. Účastník se zavazuje, že je bude používat pouze pro osobní a profesní účely a nebude je žádným způsobem distribuovat ani využívat pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

2.12. Účast na všech modulech výcviku je povinná a je nezbytnou podmínkou pro možnost získání certifikace. Podmínkou vydání certifikátu je absolvování celého ročního výcviku Osteodynamiky® a úspěšné složení závěrečné zkoušky před komisí.

2.13. V případě neúspěšné složení závěrečné zkoušky může účastník zkoušku opakovat za poplatek 5.000,-Kč. 

2.14. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit účastníkovi účast na výcviku v případě nerespektování opakovaných výzev lektora týkajících se obsahu kurzu, provedení technik či výše uvedených bodů. V takovém případě bude účastníkovi vrácena platba za neabsolvované hodiny. Vyloučení účastníka také zahrnuje odebrání přístupu účastníka k on-line materiálům. Vyloučením z výcviku je účastníkovi zrušen přístup do on-line Členské sekce výcviku a účastník není oprávněn poskytovat terapeutické techniky v souvislosti s Osteodynamikou®. Povinnost účastníka zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech a informacích týkajících se výcviku a dalších účastníků trvá i po ukončení účasti.

2.15. Účastníci vstupem do výcviku souhlasí s tím, že jejich osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Údaje budou použity pouze pro účely spojené s výcvikem a nebudou sdíleny s třetími stranami.

2.16. Poskytovatel si vyhrazuje právo pořizovat obrazové, zvukové i audiovizuální záznamy z výcviku, na nichž může být zachycena podoba a projevy účastníků výcviku. Tyto záznamy je poskytovatel oprávněn zveřejňovat pro účely propagace, nabízení a poskytování svých služeb. Účastí na výcviku poskytuje objednavatel svolení s šířením své podoby ve smyslu § 85 občanského zákoníku. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a je kdykoli odvolatelné.

2.17. Organizátoři si vyhrazují právo zrušit nebo změnit termíny výcviku z důvodu nepředvídatelných událostí, a to včetně pandemií, přírodních katastrof nebo jiných mimořádných situací. V takovém případě budou účastníci informováni co nejdříve a budou jim nabídnuty alternativní možnosti.

2.18. Účastník, který se z důvodu zdravotního stavu nebo jakýchkoliv jiných důvodů nemůže zúčastnit jednoho z modulů výcviku, má po dohodě e-mailem právo na jednorázovou náhradu tím, že daný modul absolvuje v rámci jiného termínu souběžně probíhajícího výcviku u jiné skupiny. Zároveň si pořadatel vyhrazuje právo z technických důvodů žádost o změnu či náhradu od účastníka odmítnout. Pokud účastník i přes poskytnutí náhrady nenastoupí na další modul výcviku, pořadatel si vyhrazuje právo na ukončení jeho účasti ve výcviku bez nároku na další náhradu nebo přeložení na jiný výcvik.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Na webovém rozhraní https://osteodynamika.cz/ je prezentován roční výcvik včetně specifikace termínů konání a popisu obsahu jednotlivých částí, místa konání a ceny. Přiznání slevy závisí na uvážení poskytovatele a nevzniká na ni právní nárok.)

3.2. Prezentace ročního výcviku je informativního charakteru a nejedná se o návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. 

3.3. Pro uzavření smlouvy je nutné zaslat objednávku prostřednictvím webového rozhraní a vyčkat na potvrzení jejího přijetí ze strany poskytovatele.

3.4. Objednávka musí obsahovat všechny informace požadované v objednávkovém formuláři.

3.5. Před odesláním objednávky je objednavatel povinen zkontrolovat zadané údaje.

3.6. Dokončením objednávky považuje poskytovatel tuto objednávku za závaznou a údaje v ní za správné. V případě nutnosti změny je objednavatel povinen o této skutečnosti poskytovatele bezodkladně informovat e-mailem. 

3.7. Poskytovatel má právo kontaktovat objednavatele za účelem ověření pravosti objednávky. Neověřená objednávka může být poskytovatelem stornována. 

3.8. Dojde-li k překročení kapacity ročního výcviku, vyhrazuje si poskytovatel právo na odmítnutí objednávky a odstoupení od smlouvy. O této skutečnosti bude poskytovatel objednavatele informovat v nejkratším možném termínu.

3.9. Cena ročního výcviku je platná po dobu jejího zveřejnění na webovém rozhraní. Pokud na straně poskytovatele dojde k technické chybě při zobrazení ceny, vyhrazuje si poskytovatel právo na odstoupení od smlouvy.

3.10. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednavatelem vzniká podpisem písemné smlouvy.

3.11. Objednavatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednavateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.) si hradí objednavatel sám, kdy tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1. Objednatelem zaslaná objednávka je závazná. Objednavatel je v případě zájmu o zrušení či změnu objednávky povinen bezodkladně kontaktovat poskytovatele. Objednavatel bere na vědomí, že na změnu objednávky nemá dle těchto obchodních podmínek ani právních předpisů nárok a realizace změn je možná pouze na základě dohody s poskytovatelem.

4.2. Je-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má objednavatel, za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od provedení závazné objednávky akce (výcviku, kurzu, semináře, přednášky) či převzetí předmětu koupě. V této lhůtě musí objednavatel odeslat odstoupení od smlouvy poskytovateli. Poskytovatel je povinen objednavateli vrátit částku plně odpovídající ceně akce či předmětu koupě a případným zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od objednavatele přijal.

4.3. Pokud je objednavatel spotřebitelem, bere na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku. Právo na odstoupení od smlouvy nelze mimo jiné uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb; v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem objednavatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Objednavatel tímto výslovně uděluje souhlas s tím, aby mu byl digitální obsah dodán či služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4.4. Objednavatel bere na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemá již po dodání digitálního obsahu právo na odstoupení od smlouvy, tzn digitální obsah po dodání není možné vrátit.

4.5. Objednavatel o zrušení závazné objednávky bezodkladně informuje poskytovatele, a to výhradně písemnou formou z adresy elektronické pošty uvedené v objednávce na e-mail poskytovatele (info@osteodynamika.cz) či doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla poskytovatele. Vychází se z data doručení tohoto odstoupení poskytovateli.

4.6. Poskytovatel si v případě zrušení závazné objednávky ročního výcviku vyhrazuje právo požadovat po objednavateli úhradu storno poplatků ve výši:

Počet kalendářních dní před zahájením ročního výcviku = Výše storno poplatku

51 a více dní = 10.000 Kč
50-35 dní = 25.000 Kč
34-31 dní = 49.500 Kč
30-21 dní = 59.500 Kč
20-5 dní = 74.500 Kč
4-0 dní = 99.000 Kč

4.7. Nemůže-li se objednavatel z vážných a předem omluvených důvodů zúčastnit části ročního výcviku (některého z modulů), poskytovatel mu bezplatně zajistí náhradu, tzn. umožní absolvování téhož modulu v paralelně probíhajícím výcviku (bude-li to technicky možné). Cena ani její poměrná část se nevrací. Mimořádné situace se vždy řeší individuálně písemnou dohodou prostřednictvím e-mailu poskytovatele (info@osteodynamika.cz).

4.8. Nemůže-li se objednavatel ročního výcviku zúčastnit vůbec a oznámí-li tuto skutečnost poskytovateli před zahájením výcviku, je možné po vzájemné dohodě celou uhrazenou částku převést na termín následujícího ročního výcviku. Administrativní poplatek za tento převod je 10.000 Kč a lze jej uskutečnit pouze jednou. V případě, že se objednavatel nedostaví na smluvený náhradní termín nebo jej opět zruší, platí storno podmínky dle bodu 4.6., což znamená storno v plné výši ceny za závazně objednaný roční výcvik.

4.9. Neučiní-li objednavatel storno ani se předem neomluví a na výcvik či kterýkoli jeho modul, na který byl závazně přihlášen, se nedostaví, platí storno podmínky dle bodu 4.6.

4.10. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést změny v parametrech, obsahu a termínech ročního výcviku za předpokladu zachování kvality ročního výcviku. Poskytovatel bude objednavatele o případných změnách informovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

4.11. V případě, že budou roční výcvik nebo jeho část zrušeny z důvodů objektivní povahy (např. státem vyhlášená opatření z důvodu ochrany zdraví, poškození prostor konání výcviku, onemocnění lektora nebo případy zásahu vyšší moci), převádí se uhrazená cena na jiný termín, ve kterém bude možné výcvik uskutečnit. Jakýkoli jiný postup se řídí storno podmínkami specifikovanými v bodě 4.6.

4.12. Poskytovatel si vyhrazuje právo roční výcvik zcela zrušit. V takovém případě vrátí objednavateli uhrazenou cenu v plné výši nebo ji po vzájemné domluvě převede bezplatně na jiný termín.

4.13. V případě závažných porušení podmínek účasti stanovených v těchto obchodních podmínkách si poskytovatel vyhrazuje právo ukončit výcvik objednavatele. Takovému účastníkovi, o jehož odchodu z výcviku rozhodne lektorský tým, bude navrácena poměrná cena výcviku ve výši určené poskytovatelem. Předčasným ukončením výcviku ztrácí objednavatel zároveň možnost přístupu do on-line členské sekce výcviku.

4.14. Při zrušení objednávky či odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran vrátí poskytovatel objednavateli cenu ročního výcviku poníženou o případné storno poplatky nebo její poměrnou část na účet, ze kterého byla platba přijata, nebo na účet, který výslovně uvede objednavatel, a to do 14 dnů ode dne zrušení objednávky či doručení odstoupení od smlouvy. Případné transakční poplatky spojené s vrácením ceny ročního výcviku hradí v plné výši objednavatel, nebyla-li objednávka či smlouva zrušena z důvodů na straně poskytovatele. 

5. Práva z vadného plnění

5.1. Práva objednavatele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku.

5.2. Při uplatňování práv z vadného plnění bude poskytovatel postupovat v souladu se svým Reklamačním řádem. Objednavatel se zavazuje s tímto Reklamačním řádem před zasláním reklamace důkladně seznámit.

6. Registrace do členské sekce

6.1. Na základě registrace do členské sekce provedené na webovém rozhraní poskytovatele je založen uživatelský účet uživatele/objednavatele (dále jen „uživatelský účet“). 

6.2. Prostřednictvím uživatelského účtu získává uživatel přístup k elektronickému produktu (tzn. on-line záznamům a materiálům), který je nedílnou součástí ročního výcviku. To platí pouze v případě uhrazení celkové ceny ročního výcviku. Uživatel zde má dále možnost spravovat svůj uživatelský účet. Další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní poskytovatele.

6.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí stranou.

6.4. Uživatel není oprávněn umožnit přístup do svého uživatelského účtu třetím stranám.

6.5. Údaje zadávané při registraci musí být úplné a pravdivé. Uživatel je povinen své údaje při jakékoli jejich změně aktualizovat. V případě, že byly při registraci použity neúplné či nepravdivé údaje, vyhrazuje si poskytovatel právo takový účet bez náhrady zrušit.

6.6. Uživatel bere na vědomí, že má poskytovatel dále právo jeho uživatelský účet bez náhrady zrušit zejména v případech, kdy uživatel poruší platné právní předpisy nebo tyto obchodní podmínky včetně podmínek účasti na ročním výcviku.

6.7. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele nebo třetích stran.

6.8. V případě vyloučení účastníka z výcviku si pořadatel vyhrazuje právo na zrušení přístupu z online členské sekce výcviku, a to bez nároku na náhradu nebo kompenzaci.

7. Odpovědnost za obsah a užívání webového rozhraní

7.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo aktualizovat obsah webového rozhraní bez předchozího upozornění.

7.2. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby způsobené zásahem třetích stran do webového rozhraní.

7.3. Dopustí-li se uživatel při užívání webového rozhraní jakéhokoli nezákonného či neetického jednání, vyhrazuje si poskytovatel právo bez náhrady omezit či ukončit přístup uživatele na webové rozhraní a požadovat po uživateli úhradu vzniklé škody.

8. Vyloučení odpovědnosti

8.1. Absolvování ročního výcviku a další užívání získaných informací či technik je výhradně na vlastní riziko objednavatele.

8.2. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli přímé či nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s absolvováním ročního výcviku a užíváním získaných informací či technik, včetně jejich užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, ve videích nebo uveřejněnými na webovém rozhraní poskytovatele.

8.3. Objednavatel po uhrazení výcviku přijímá, že jakékoli použití informací či technik získaných v rámci ročního výcviku a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze v rukou objednavatele a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

8.4. Objednavatel přebírá odpovědnost za své osobní věci a zdravotní stav po dobu celého ročního výcviku.

9. Ochrana autorských práv

9.1. Osteodynamika® je chráněna slovní ochrannou známkou a techniky s tímto označením jsou oprávněni používat pouze absolventi ročního výcviku Osteodynamiky®, kteří složili zkoušku a získali certifikát Certifikovaný terapeut Osteodynamiky® s platnou licencí.

9.2. Techniky s označením Osteodynamika® k ošetřování dětí od 0 do 15 let jsou oprávněni používat pouze absolventi ročního výcviku Osteodynamiky®, kteří složili zkoušku a získali certifikát Certifikovaný terapeut Osteodynamiky® s platnou licencí.

9.3. Veškerý obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní poskytovatele i veškerý obsah v podobě fyzického i elektronického produktu poskytnutý v rámci ročního výcviku je chráněn autorským právem poskytovatele nebo právem třetích stran. Obsah nesmí být upravován, kopírován, šířen ani používán k jakémukoli účelu bez souhlasu poskytovatele či souhlasu držitele autorských práv. A to úplatně ani bezúplatně.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Poskytovatel je k nabízení ročního výcviku oprávněn na základě živnostenského oprávnění a jeho činnost nepodléhá žádnému jinému povolování. 

10.2. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

10.3. Případné stížnosti řeší poskytovatel prostřednictvím svého kontaktního e-mailu info@osteodynamika.cz. Objednavatel se dále může obrátit na subjekty uvedené v čl.  10.2.

10.4.Veškeré záležitosti související s členskou sekcí Ročního terapeutického výcviku Osteodynamiky® je nutno řešit výhradně prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného v těchto podmínkách. Komunikace na jiných platformách než je e-mail není akceptována a nebude brána v úvahu.

10.5. Poskytovatel není ve vztahu k objednavateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.6. Je-li objednavatel spotřebitelem a vznikne-li mezi ním a poskytovatelem spor, který se nepodaří vyřešit přímo, má objednavatel právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může objednavatel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u poskytovatele poprvé uplatnil právo, které je předmětem daného spotřebitelského sporu.

10.7. Je-li objednavatel spotřebitelem, může podat stížnost týkající se služeb poskytovatele také prostřednictvím on-line platformy zřízené Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.8.  Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, nastoupí namísto něj ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek mohou probíhat pouze písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20. 8. 2023.

Poslední aktualizace proběhla dne: 2.7.2024