Roční terapeutický výcvik Osteodynamiky® 2024

I v České republice vznikají jedinečné autorské techniky.


OSTEODYNAMIKA®

Každá kost má v těle své správné místo,
každý kloub v těle má svůj správný pohyb,
každá tkáň v těle má své správné napětí,
každý orgán v těle má svou správnou funkci,
každý nerv v těle má své správné vedení informací.
Osteodynamika® je cestou ke správnému…


Osteodynamika® je soubor neinvazivních manuálních technik,

které účinně:

 • ošetřují všechny prvky pohybového aparátu,
 • upravují chybnou biomechaniku kloubů,
 • upravují chybné napětí fasciálního systému všech orgánových soustav.
 • Je definovaná fyzikálními ději, které při terapii probíhají. Jde o cílené použití pohybu, tlaku, síly a energie v určitém časovém úseku.
 • Je založena na znalosti biomechaniky kloubů, což je tvar a pohyb kostí v kloubním pouzdru. Zabývá se všemi prvky pohybového aparátu, včetně všech pojivových tkání a fascií, jejich vzájemným propojením a funkcí.  
 • Bez vedlejších účinků rozpoznává a reguluje poruchy kloubní biomechaniky a vychází z poznatku, že struktura a funkce měkkých tkání a struktura a funkce kloubních spojení spolu neoddělitelně souvisí a  navzájem se ovlivňují.                                                   
 • Je nediagnostická metoda s celostním pohledem na zdravotní obtíže organismu. Ošetřuje celé tělo bez zaměření pozornosti pouze na problematickou část. Nehledá příznaky, ale především se snaží pochopit a rozpoznat příčiny, které způsobily stav nerovnováhy či nemoci.
 • Propojuje fyzické tělo a psychosomatiku, pomáhá k navrácení původních fyziologických vzorců, díky kterým tělo dokáže přirozeně obnovit původní funkce.

„Osteodynamika® je víc, než jen technika.

Je to vědomý přístup k tělu a k jeho schopnostem.“


PRINCIP OSTEODYNAMIKY®

Základním principem technik Osteodynamiky® je propojení manuální manipulace s klouby s technikami k ošetření fasciálních systémů všech orgánových soustav. Techniky jsou založeny na  dynamice pohybu kloubů i pojivových tkání a pochopení jejich vzájemných anatomických i fyziologických vazeb.

Pilíře Osteodynamiky®:

 • celostní nediagnostická terapie (diagnostiku provádí lékař), průběh ošetření probíhá v daném sledu podle stanovené metodiky bez zaměření na problematické části těla (ty jsou ošetřeny s vědomou pozorností), tímto přístupem dochází k celkovému ošetření a uvolnění tkání i kloubních spojení
 • nezbytná je kvalitní a vědomá práce terapeuta
  •          soustředění na vykonávanou činnost
  •          citlivost na procesy v organismu (napětí fascie, pohyblivost kůže a podkoží, napětí těla)
 • ošetření probíhá na přesně definovaných bodech a drahách
 • jemné pohyby navozují relaxaci tkání a cirkulaci tělních tekutin; proudění krve, lymfy a tkáňové tekutiny (základní substance)
 • záměrem techniky je vybalancování fyziologického napětí ve tkáních a navození procesů homeostázy
 • techniky podporují lokální metabolismus jednotlivých buněk (trofotropní účinek), fyziologie buněčného procesu je kromě genetického kódu ovlivňována i vnějšími faktory v těle (epigenetika)
 • zlepšují elasticity fasciálních obalů svalů, čímž se nepřímo ovlivňuje mobilita kloubů, mobilita kloubů ovlivňuje zase pohyblivost fascií
 • ovlivňuje motoriku, výkon a chování (bolest způsobuje nekomfort a změny chování)
 • opakovaným ošetřovaním fasciálního systému se v centrálním i periferním nervovém systému tvoří nové spoje (synapse) a tvoří se nová realita stavu organismu
 • po poranění fascií s projevem do NS systému uvolňuje ošetření fasciálních řetězců spasmy ve struktuře nervů a svalů a urychluje regenerační procesy
 • uvolněním tkání dochází k jejich detoxikaci, ke zpracování a odstranění toxinů je zapotřebí volná, pružná tkáň a cirkulace tělních tekutin
 • ovlivnění receptorů pomocí tlakových a tahových technik
 • záměrem je udržení zdraví a zlepšení kvality života
   

„Nehledáme nemoc, hledáme zdraví!“


Osteodynamika® získala díky své kvalitě a účinnosti uznání veřejnosti i odborníků. Poptávka po kvalitních terapeutech, kteří používají ve svém ošetření Osteodynamiku® vzrůstá. Proto byl vytvořen

 

ROČNÍ TERAPEUTICKÝ VÝCVIK OSTEODYNAMIKY®.

 

Záměrem toho výcviku je proškolit odborníky z oboru (maséry, fyzioterapeuty a lékaře) a obohatit jejich práci o komplex účinných fasciálních technik a přístupů.

 

Ostedynamika® je chráněna slovní ochrannou známkou a techniky s tímto označením používají pouze absolventi vzdělávacího programu Osteodynamika®, kteří složili zkoušku a získali certifikát Certifikovaný terapeut Osteodynamiky®.

 

K ošetřování dětí od 0 do 15 let je nutná další zkouška, na základě které získává absolvent certifikát k ošetřování dětí Certifikovaný terapeut Osteodynamiky® pro děti od 0 do 15 let.

 


Obsah jednotlivých modulů:

OSTEODYNAMIKA® I

Základní kurz, který uvádí zájemce do tajemství Osteodynamiky®. Poskytuje teoretické i praktické osvojení základů biomechaniky kloubů a funkce všech složek opěrného aparátu pro manipulaci s klouby s větším citem a efektivitou.

TEORETICKÝ OBSAH MODULU:

 • anatomie opěrného aparátu člověka (kosti, chrupavky, klouby, pojivové tkáně )
 • úvod do anatomie a funkce fasciálního systému
 • základy biomechaniky kloubních spojení
 • nejčastější nemoci pohybového aparátu
 • principy manuálního ošetření
 • teoretická příprava na provedení manuálních technik

PRAKTICKÝ OBSAH MODULU:

 • nácvik technik k manuálnímu ošetření kloubních spojení celého těla
 • získání palpačních dovedností
 • práce s biomechanikou kloubních spojení
 • nácvik terapeutické etiky a přístupu ke klientovi

PŘÍNOS MODULU PRO PRAXI:

 • získání teoretických znalostí i praktických dovedností jemných manipulačních technik k ošetření opěrného aparátu člověka
 • pochopení hlubších souvislostí mezi funkcí kloubů a fasciálním systémem
 • pochopení a uchopení základních principů práce s fasciálním systémem (respekt k pojivovým tkáním, zjemnění práce terapeuta, hlubší vnímání procesů ve tkáních během ošetření)
 • pochopení a uchopení principu fasciálních technik pro další moduly
 • porozumění signálům těla a včasné rozpoznání počínajících problémů pohybového aparátu
 • schopnost provázet klienty v přístupu a zodpovědnosti k jejich zdraví

Praxe: 16 hodin + skripta
Teorie: on-line 3 hodiny + skripta

OSTEODYNAMIKA® II

Soubor manuálních fasciálních technik k ošetření fasciálních řetězců celého těla a lymfatického systému člověka. Teoretický úvod do anatomie oběhového a lymfatického systému.

Cílem technik je obnova, zlepšení a uchování fyziologického stavu fasciálního, oběhového a lymfatického systému člověka.

TEORETICKÝ OBSAH MODULU:

 • topografická anatomie jednotlivých fasciálních vrstev a fasciálních řetězců
 • anatomie a funkce synoviální membrány
 • anatomie a funkce oběhového a lymfatického systému
 • topografická anatomie lymfatického systému
 • péče o geriatrického pacienta

PRAKTICKÝ OBSAH MODULU:

 • nácvik technik k provedení manuálního ošetření fasciálních řetězců
 • nácvik technik k provedení manuálního ošetření oběhového a lymfatického systému

PŘÍNOS MODULU PRO PRAXI:

 • provádění manuálního ošetření fasciálních řetězců, oběhového a lymfatického systému za účelem udržení či zlepšení jejich činnosti
 • pochopení funkce oběhového a lymfatického systému a jejich vliv na zdraví člověka
 • rozpoznání fyziologického stavu lymfatického systému a rozpoznání zjevné patofyziologie za účelem referování na odborné vyšetření
 • provádění ošetření fasciálních řetězců, oběhového a lymfatického systému při péči o geriatrického klienta nebo při paliativní péči

Praxe: 16 hodin + skripta
Teorie: on-line 4 hodiny + skripta

OSTEODYNAMIKA® III

Základní viscerální techniky k ošetření fasciálního systému orgánových soustav a zjizvené tkáně.

Jejich účelem je zlepšení nebo udržení mobility a motility orgánů. Součástí kurzu jsou i techniky k ošetření zjizvené tkáně a jejího zapojení do fyziologického procesu.

TEORETICKÝ OBSAH MODULU:

 • základní anatomie orgánových soustav
 • anatomie fasciálních systémů všech orgánových soustav
 • orientace ve fasciálních strukturách a jejich vzájemných prostorových vazbách v dutině hrudní a dutině břišní
 • principy viscerálního ošetření
 • procesy hojení a patofyziologie zjizvené tkáně

PRAKTICKÝ OBSAH MODULU:

 • nácvik technik k manuálnímu ošetření fasciálního systému, obklopujícího a propojujícího jednotlivé orgány v hrudníku, břišní dutině a pánevní dutině
 • nácvik specifických technik k manuálnímu ošetření zjizvené tkáně

PŘÍNOS MODULU PRO PRAXI:

 • pochopení významu fasciálních systémů orgánových soustav
 • ošetřování fasciálního systému orgánových soustav za účelem udržení nebo zlepšení mobility a motility orgánů
 • ošetřování zjizvené tkáně a její zapojení do fyziologického procesu

Praxe: 16 hodin + skripta
Teorie: on-line 4 hodiny + skripta

OSTEODYNAMIKA® IV

Techniky k ošetření fascií neurálního systému a základy Kraniosakrální osteopatie.

TEORETICKÝ OBSAH MODULU:

 • základní anatomie nervové soustavy a její funkce
 • patomechanismy NS
 • principy technik neurální mobilizace
 • principy kraniosakrální osteopatie

PRAKTICKÝ OBSAH MODULU:

 • nácvik technik k manuálnímu ošetření fasciálního systému nervové soustavy
 • nácvik základních technik kraniosakrální osteopatie

PŘÍNOS MODULU PRO PRAXI:

 • ošetřením nervů vznikají správné podněty pro struktury
 • podpora regeneračních sil organismu
 • ošetřením nervového systému uzavírá terapeut kruh mezi mozkem a tělem, mezi vnitřním a vnějším světem

Praxe: 16 hodin + skripta
Teorie: on-line 4 hodiny + skripta


Bonusovým kurzem ZDARMA je modul:


APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE

PRO TERAPEUTICKOU PRAXI

TEORETICKÝ OBSAH MODULU:

 • podstata terapeutické práce a osobnost terapeuta
 • základní lidské potřeby
 • syndrom vyhoření
 • zdroje pro terapeutickou práci
 • mindfulness - vědomé prožívání a všímavost
 • sociální a emoční dovednosti v pomáhajících profesích
 • základy komunikačních dovedností s klientem
 • zvládání krizových situací

PRAKTICKÝ OBSAH MODULU:

 • terapeut pracuje na sobě, aby dokázal pochopit a zvládnout svou vlastní mysl a intuici, které mu umožní široké pole vnímání
 • rozvíjí schopnosti vnímat signály vysílané ošetřovaným klientem a následně vhodně reagovat a přizpůsobit se tak potřebám ošetřovaného klienta
 • rozvíjí schopnost vědomého vnímání a vědomé přítomnosti
 • pracuje se zdroji pro terapeutickou práci
 • vyzkouší si modelové situace z terapeutické praxe

PŘÍNOS MODULU PRO PRAXI:

 • k manuálním technikám získáte také účinné nástroje, které změní kvalitu ošetření z čistě fyzické záležitosti na celostní ošetření ve všech úrovních těla i psychiky

Online: 4x50 minut + skripta

+ 30 minut supervize v ZOOM vysílání

SPOLEČNĚ K PROFESIONÁLNÍMU

TERAPEUTOVI OSTEODYNAMIKY®

 • Po absolvování modulů Osteodynamika® I - IV se absolvent připravuje ke složení zkoušky.
 • Proběhne on-line příprava ke zkouškám: seznámení s obsahem a průběhem zkoušek 
 • Součástí kurzu je uzavřená FB skupina, kterou moderuje Andrea Dunová a MUDr. Veronika Fiamoli, PhD. a ve které se budeme společně setkávat, diskutovat a sdílet své myšlenky.
 • Zkouška bude teoretická i praktická. Pokud absolvent neuspěje, má možnost ji opakovat za poplatek 5.000,- Kč.

Po úspěšném složení zkoušek má absolvent možnost pokračovat

na kurz Osteodynamika® V - pro kojence a děti do 15 let

OSTEODYNAMIKA® V

Manuální techniky k ošetření fasciálních řetězců u miminek a dětí. 

TEORETICKÝ OBSAH MODULU:

 • anatomie dítěte (novorozenec, kojenec, batole, dítě do 15 let)
 • osový systém dětského těla
 • primární reflexy
 • vývojová stadia
 • terapeutický přístup k dítěti
 • KiSS/ KiDD syndrom
 • porodní trauma

PRAKTICKÝ OBSAH MODULU:

 • nácvik technik k manuálnímu ošetření fasciálního systému dětí od 0 do 15 let
 • manipulace s miminkem
 • nácvik zklidňujících technik
 • edukace rodičů v manipulaci s dítětem

PŘÍNOS MODULU PRO PRAXI:

 • získání znalostí a dovedností k účinnému manuálnímu ošetření pohybového aparátu dětí od 0 do 15 let
 • znalosti a dovednosti k regeneračnímu a rekondičnímu ošetření pro nastolení rovnováhy v organismu
 • schopnost používat zklidňující a uvolňující techniky pro děti od 0 do 15 let
 • schopnost edukovat rodiče ke správné manipulaci s dítětem

Praxe: 16 hodin + skripta
Teorie: online 2 hodiny + skripta

TENTO MODUL JE ZAKONČEN SAMOSATNOU TEORETICKOU A PRAKTICKOU ZKOUŠKOU

Po absolvování kurzu a úspěšném složení zkoušek absolvent získá certifikaci k ošetření dětí od 0 do 15 let.

Bez Certifikace není možno ošetřovat pomocí Osteodynamiky® kojence a děti do 15 let.

Jaký je přínos ošetření pomocí Osteodynamiky®?

Terapie dotekem je jedinečná a nenahraditelná žádnými přístroji. Přímé působení lidských rukou, vědomá pozornost ke stavu tkání a citlivé provedení celého ošetření na základě aktuálního zdravotního stavu činí z Osteodynamiky® neinvazivní a zároveň velmi účinný způsob preventivní i rehabilitační péče, která vede k udržení zdraví a zlepšení kvality života.

 

Přínos Osteodynamiky® je v ošetření stažených, slepených a nepohyblivých fasciálních struktur a podpoření jejich uvolnění, hydratace a vzájemné skluznosti. Zlepšení elasticity fasciálních obalů svalů ovlivňuje mobilitu kloubů, ta má pak zase vliv na pohyblivost fascií.

Pružné a vyživené fascie umožňují cirkulaci všech tělních tekutin a tím zajišťují buněčnou výživu v každé části těla i správnou funkci imunitního systému. Zdraví na buněčné úrovni je základem zdraví celého organismu.

 

Uvolněním tkání dochází také k jejich detoxikaci, protože ke zpracování a odstranění toxinů je zapotřebí volná, pružná tkáň a cirkulace tělních tekutin. Tato skutečnost má velký význam i ve filozofii a v používání přírodních přípravků, kdy účinné látky a informace mohou do takto ošetřených tkání snáze pronikat a působit daleko efektivněji než ve stažené tkáni.

Uvolnění fascií vede k tomu, že se tělo nevrací do chybných pohybových a funkčních vzorců.

Kdo bude kurzem provázet:


ANDREA DUNOVÁ

   LEKTORKA A AUTORKA OSTEODYNAMIKY® 

Používám, učím a šířím to, co skutečně žiji. I v pokročilém mládí v sobě stále nesu v tkáňové paměti miminko s Kiss syndromem. Bolest, která mě od dětství provázela a která se zpočátku jevila jako prokletí se stala darem. Extrémní citlivost se stala mým průvodcem na terapeutické cestě.

Díky citlivosti umím rozpoznat Co je problém. Díky vědomostem a zkušenostem mohu rozpoznat, co problém být nemusí.

O fasciích už něco málo vím, a právě proto si uvědomuji, jak je důležité:

 • umět procítit vlastní inteligentní síť, která v těle vše spojuje a zároveň odděluje, která chrání a která si pamatuje vše od prvního momentu života až do jeho konce
 • umět o ně pečovat
 • dopřát jim hodnotný pohyb
 • ošetřovat je pomocí manuálních terapií
 • zajistit jim dostatek kyslíku i výživy

Jen tak nás bude tato úžasná síť, která tvoří tělo lidí i zvířat držet a chránit, jen tak budeme mít radost ze života a můžeme pracovat, sportovat, poznávat, milovat se, rodit děti, tančit…prostě vychutnat si naplněný život.


Cena ročního terapeutického výcviku Osteodynamiky® 2024:

99.000,- Kč


ROČNÍ TERAPEUTICKÝ VÝCVIK OSTEODYNAMIKY® 2024
Místo konání: PRAHA
Kapacita skupiny je maximálně 14 studentů
TERMÍNY PRAKTICKÉ VÝUKY 2024
Osteodynamika® I: 3. - 4. února
Osteodynamika® II: 13. - 14. dubna
Osteodynamika® III: 22. - 23. červen
Osteodynamika® IV: 14. - 15. září
ZKOUŠKA z modulů I-IV: 11. listopadu
Osteodynamika® V: 16. - 17. listopadu
ZKOUŠKA z modulu V: 9. prosince
ROČNÍ TERAPEUTICKÝ VÝCVIK OSTEODYNAMIKY® 2024
Místo konání: HAVÍŘOV
Kapacita skupiny je maximálně 14 studentů
TERMÍNY PRAKTICKÉ VÝUKY 2024
Osteodynamika® I: 10. - 11. února
Osteodynamika® II: 20. - 21. dubna
Osteodynamika® III: 15. - 16. června
Osteodynamika® IV: 21. - 22. září
ZKOUŠKA z modulů I-IV: 12. listopadu
Osteodynamika® V: 23. - 24. listopadu
ZKOUŠKA z modulu V: 10. prosince

*změna termínu vyhrazena!

VÝCVIK JE PRO ROK 2024 JIŽ NAPLNĚN.

PŘIHLÁŠKA PRO ROČNÍ TERAPEUTICKÝ VÝCVIK OSTEODYNAMIKY 2025 BUDE ZVEŘEJNĚNA NA WEBU BĚHEM LÉTA 2024.

O ZVEŘEJNĚNÍ BUDEME VČAS INFORMOVAT. REZERVACE MÍSTA PŘEDEM NA VÝCVIKU NENÍ MOŽNÁ.

VĚŘÍME, ŽE SE S VÁMI VŠEMI, KTEŘÍ SE NEDOSTALI, UVIDÍME NÁSLEDUJÍCÍ VÝCVIKU.

„MOHU VÁS UČIT A PROVÁZET, MŮŽETE SE PŘIDAT“


Oslovila vás filozofie Osteodynamiky®?

 

Chcete se naučit víc, než jen manuální techniky?

 

Slyšíte v sobě volání na tuto cestu?

 

Je to proto, že nás spojuje víc, než jen touha pomáhat lidem i zvířatům pomocí doteků.

Je to volání z našich snů, je to touha najít své poslání, je to hledání podstaty života.

Vítám vás ZDE!