PODMÍNKY ÚČASTI A OBCHODNÍ PODMÍNKY

V ROČNÍM TERAPEUTICKÉM VÝCVIKU OSTEODYNAMIKY®


PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝCVIKU

Věkový limit: Účast na výcviku je otevřena osobám starším než 21 let. Pro účast je nezbytný dobrý zdravotní stav a schopnost plně se zapojit do výcvikového programu. Účastníci jsou plně zodpovědní za své fyzické a duševní zdraví po celou dobu trvání výcviku. V případě, že se během výcviku objeví zdravotní problémy, je účastník povinen neprodleně informovat lektory a postupovat podle jejich doporučení.

Zodpovědnost za vlastní bezpečnost: Účast na výcviku je na vlastní nebezpečí účastníka. Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za úrazy, ztrátu majetku nebo jiné škody, které by mohly během výcviku nastat.

Vzdělání a kvalifikace: Pro účast na výcviku je vyžadováno dokončené vzdělání v oblasti masérství, fyzioterapie nebo lékařství.

Respektování pravidel a prostředí: Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla chování a užívání prostorů určených pro výcvik. Toto pravidlo zahrnuje jak výcvikové prostory samotné, tak i okolní zařízení. Za vzniklou škodu je účastník plně zodpovědný a je povinem ji uhradit poškozenému v plné výši. Zároveň pořadatel kurzu není zodpovědný za případně vzniklé škody způsobené na majetku účastníků kurzu.

Účast na výcviku: Účastníci se zavazují aktivně a plně se účastnit všech částí výcviku a dodržovat pokyny a doporučení lektorů. Během výcviku se očekává nepřerušená účast bez nepředvídaných přerušení. Účastník výcviku bude respektovat průběh výuky a instrukce lektorů a nebude ho žádným způsobem narušovat.

Důvěrnost a ochrana informací: Účastníci jsou povinni zachovávat důvěrnost veškerých citlivých informací týkajících se výcviku a dalších účastníků, které se dozvědí v průběhu výcviku.

Materiály a obsah kurzu: Účastníci souhlasí s tím, že materiály poskytnuté během kurzu jsou určeny výhradně pro osobní použití a nesmí být žádným způsobem a v žádné podobě dále šířeny ani kopírovány. Také je zakázáno pořizovat během výcviku jakékoli audio a video záznam záznamy. Pokud bude výše uvedený zákaz porušen, bude požadována po účastníkovi náhrada ve výši 500. 000 Kč.

Ochrana duševního vlastnictví: Účastníci se zavazují, že veškeré poznatky, techniky a metody, které se naučí během výcviku, budou používat pouze pro osobní a profesní účely a nebudou je distribuovat ani využívat pro komerční účely bez písemného souhlasu lektorů.

Účast na modulech a zkouška: Účast na všech modulech výcviku je povinná pro získání certifikace. Účastníci musí absolvovat všechny části výcviku a úspěšně složit zkoušku před komisí.

Ukončení výcviku ze závažných důvodů: Lektoři si vyhrazují právo ukončit účastníkovi účast na výcviku v případě nerespektování opakovaných výzev lektora, které se týkají obsahu kurzu a provedení technik a výše uvedených bodů. V takovém případě bude účastníkovi vrácena platba za neodevzdělané hodiny. Vyloučení také zahrnuje odebrání přístupu k online materiálům. Vyloučením z výcviku je účastníkovi zrušen přístup do on-line Členské sekce výcviku a zákaz poskytování terapeutických technik v souvislosti s Osteodynamikou.

Pokročilý modul: Účastníci, kteří chtějí absolvovat pokročilý modul Osteodynamiky® č. V, musí mít úspěšně dokončený základní výcvik, což zahrnuje moduly Osteodynamika® I-IV, a musí úspěšně složit zkoušku před komisí.

Požadavky na ochranu osobních údajů: Účastníci vstupem do výcviku souhlasí s tím, že jejich osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Údaje budou použity pouze pro účely spojené s výcvikem a nebudou sdíleny s třetími stranami.

Zrušení a změny programu: Organizátoři si vyhrazují právo zrušit nebo změnit termíny výcviku z důvodu nepředvídatelných událostí, a to včetně pandemií, přírodních katastrof nebo jiných mimořádných situací. V takovém případě budou účastníci informováni co nejdříve a budou jim nabídnuty alternativní možnosti.


Obchodní podmínky ročního výcviku Osteodynamiky®

Objednávkou ročního výcviku Osteodynamiky® (dále jen „roční výcvik“) na webovém rozhraní https://osteodynamika.cz/ (dále jen „webové rozhraní") přijímáte a zavazujete se dodržovat tyto Obchodní podmínky ročního výcviku Osteodynamiky® (dále jen „obchodní podmínky") 

paní Andrey Dunové, se sídlem Fryštátská 906/15, 735 64, Havířov - Prostřední Suchá, IČ: 73244023, zapsané v Živnostenském rejstříku vedeném v Havířově, telefonní číslo: +420 608 342 723, kontaktní e-mail: info@osteodynamika.cz

a pana Martina Duny, se sídlem Fryštátská 906/15, 735 64, Havířov - Prostřední Suchá, IČ: 73204277, zapsaného v Živnostenském rejstříku vedeném v Havířově, telefonní číslo: +420 737 180 724, kontaktní e-mail: info@osteodynamika.cz

(dále jen „poskytovatel").

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro uzavírání smluv k ročnímu výcviku mezi poskytovatelem a fyzickou osobou, která učiní objednávku ročního výcviku (dále jen „objednavatel" nebo „účastník“), a také pro podmínky účasti.

1.2. Smlouvou se poskytovatel zavazuje zprostředkovat objednavateli účast na ročním výcviku a objednavatel se zavazujete zaplatit poskytovateli za tento roční výcvik dohodnutou cenu.

1.3. Objednavatel se zavazujete dodržovat níže uvedené podmínky účasti na ročnímu výcviku stanovené poskytovatelem.

1.4. Právní vztah mezi poskytovatelem a objednavatelem se řídí kromě obchodních podmínek:

  • Reklamačním řádem
  • Zásadami ochrany osobních údajů
  • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník")
  • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

1.5. Objednavatel zasláním objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Podmínky účasti

2.1. Účast na výcviku je otevřena osobám starším 21 let. Pro účast je nezbytný dobrý zdravotní stav a schopnost plně se zapojit do výcvikového programu. Účastník je plně zodpovědný za své fyzické a duševní zdraví po celou dobu trvání výcviku. V případě, že se během výcviku objeví zdravotní problémy, je účastník povinen neprodleně informovat lektory a postupovat podle jejich doporučení.

2.2. Pro účast na výcviku je vyžadováno dokončené vzdělání v oblasti masérství, fyzioterapie nebo lékařství. Účastník je povinen zaslat potvrzení o absolvovaném vzdělání (kopii certifikátu akreditovaného kurzu MŠMT či diplomu) na adresu elektronické pošty poskytovatele v den odeslání objednávky ročního výcviku.

2.3. Účast na výcviku je na vlastní nebezpečí účastníka. Poskytovatel ani lektoři nepřebírají zodpovědnost za úrazy, ztrátu majetku nebo jiné škody, které by mohly během výcviku nastat.

2.4. Účastník je povinen dodržovat pravidla chování a užívání prostorů určených pro výcvik, včetně bezpečnostních a požárních předpisů platných pro budovu, v níž se výcvik koná. Toto pravidlo zahrnuje jak výcvikové prostory samotné, tak i okolní zařízení. Za vzniklou škodu je účastník plně zodpovědný a je povinen ji uhradit poškozenému v plné výši. Poskytovatel není zároveň zodpovědný za případně vzniklé škody způsobené na majetku účastníků kurzu.

2.5. Účastník se zavazuje aktivně a plně účastnit všech částí výcviku a dodržovat pokyny a doporučení lektorů. Během výcviku se očekává nepřerušená účast. Účastník výcviku bude respektovat průběh výuky a instrukce lektorů a nebude ho žádným způsobem narušovat.

2.6. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné neporozumění či nepochopení obsahu výcviku.

2.7. Účastník je povinen zachovávat důvěrnost veškerých citlivých informací týkajících se výcviku a dalších účastníků, které se dozví v průběhu výcviku.

2.8. Účastník bere na vědomí, že veškeré materiály poskytnuté během výcviku jsou chráněny autorským právem poskytovatele a jsou určeny výhradně pro osobní použití, tzn. nesmí být žádným způsobem a v žádné podobě dále šířeny ani kopírovány či jinak poskytovány třetím osobám, a to úplatně i bezúplatně. Také je zakázáno pořizovat během výcviku jakékoli audio a video záznamy. Pokud budou výše uvedené zákazy porušeny, bude po účastníkovi požadována náhrada škody ve výši 500.000 Kč.

2.9. Při nerespektování autorských práv bude poskytovatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel má jakožto držitel autorských práv právo požadovat ukončení zásahů do jeho autorských práv a stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Poskytovatel má dále právo za porušení autorského práva požadovat náhradu za způsobenou škodu. V případě, že dojde k porušení autorských práv souvisejících s ročním výcvikem, bude poskytovatel po účastníkovi požadovat kompenzaci ve výši 500.000 Kč.

2.10. Veškeré informace, poznatky, techniky a metody, které jsou předmětem výcviku, i informace, které v průběhu výcviku prezentují lektoři, jsou předmětem ochrany obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Účastník se zavazuje, že je bude používat pouze pro osobní a profesní účely a nebude je žádným způsobem distribuovat ani využívat pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

2.11. Účast na všech modulech výcviku je povinná pro možnost získání certifikace. Podmínkou vydání certifikátu je absolvování celého ročního výcviku a úspěšné složení závěrečné zkoušky před komisí.

2.12. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit účastníkovi účast na výcviku v případě nerespektování opakovaných výzev lektora týkajících se obsahu kurzu, provedení technik či výše uvedených bodů. V takovém případě bude účastníkovi vrácena platba za neabsolvované hodiny. Vyloučení také zahrnuje odebrání přístupu k on-line materiálům. Vyloučením z výcviku je účastníkovi zrušen přístup do on-line Členské sekce výcviku a udělen zákaz poskytování terapeutických technik v souvislosti s Osteodynamikou®.

2.13. Účastníci, kteří chtějí absolvovat pokročilý modul Osteodynamiky® č. V, musí mít úspěšně dokončený základní výcvik, což zahrnuje moduly Osteodynamika® I-IV, a musí úspěšně složit závěrečnou zkoušku před komisí.

2.14. Účastníci vstupem do výcviku souhlasí s tím, že jejich osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Údaje budou použity pouze pro účely spojené s výcvikem a nebudou sdíleny s třetími stranami.

2.15. Poskytovatel si vyhrazuje právo pořizovat obrazové, zvukové i audiovizuální záznamy z výcviku, na nichž může být zachycena podoba a projevy účastníků výcviku. Tyto záznamy je poskytovatel oprávněn zveřejňovat pro účely propagace, nabízení a poskytování svých služeb. Účastí na výcviku poskytuje objednavatel svolení s šířením své podoby ve smyslu § 85 občanského zákoníku. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a je kdykoli odvolatelné.

2.16. Organizátoři si vyhrazují právo zrušit nebo změnit termíny výcviku z důvodu nepředvídatelných událostí, a to včetně pandemií, přírodních katastrof nebo jiných mimořádných situací. V takovém případě budou účastníci informováni co nejdříve a budou jim nabídnuty alternativní možnosti.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Na webovém rozhraní https://osteodynamika.cz/ je prezentován roční výcvik včetně specifikace termínů konání a popisu obsahu jednotlivých částí, místa konání a ceny. Přiznání slevy závisí na uvážení poskytovatele a nevzniká na ni právní nárok.

3.2. Prezentace ročního výcviku je informativního charakteru a nejedná se o návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. 

3.3. Pro uzavření smlouvy je nutné zaslat objednávku prostřednictvím webového rozhraní a vyčkat na potvrzení jejího přijetí ze strany poskytovatele.

3.4. Objednávka musí obsahovat všechny informace požadované v objednávkovém formuláři.

3.5. Před odesláním objednávky je objednavatel povinen zkontrolovat zadané údaje.

3.6. Dokončením objednávky považuje poskytovatel tuto objednávku za závaznou a údaje v ní za správné. V případě nutnosti změny je objednavatel povinen o této skutečnosti poskytovatele bezodkladně informovat e-mailem. 

3.7. Poskytovatel má právo kontaktovat objednavatele za účelem ověření pravosti objednávky. Neověřená objednávka může být poskytovatelem stornována. 

3.8. Dojde-li k překročení kapacity ročního výcviku, vyhrazuje si poskytovatel právo na odmítnutí objednávky a odstoupení od smlouvy. O této skutečnosti bude poskytovatel objednavatele informovat v nejkratším možném termínu.

3.9. Cena ročního výcviku je platná po dobu jejího zveřejnění na webovém rozhraní. Pokud na straně poskytovatele dojde k technické chybě při zobrazení ceny, vyhrazuje si poskytovatel právo na odstoupení od smlouvy.

3.10. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednavatelem vzniká akceptací objednávky, kterou poskytovatel zašle elektronickou poštou na adresu elektronické pošty objednavatele. Smlouva není uzavírána v listinné podobě, tvoří ji obchodní podmínky, objednávka a její přijetí ze strany poskytovatele.

3.11. Objednavatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednavateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.) si hradí objednavatel sám, kdy tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Platební podmínky

4.1. Celková cena ročního výcviku je 99.000 Kč a skládá se ze dvou neoddělitelných částí:

4.1.1. Prezenční výcvik – praktická výuka – cena 49.500 Kč

- částka je splatná ihned, resp. do 5 pracovních dnů od akceptace objednávky a odeslání platebních údajů poskytovatelem na adresu elektronické pošty objednavatele

4.1.2. Distanční výcvik – on-line výuka – cena 49.500 Kč
- částka je splatná 30 dní před zahájením kurzu; poskytovatel vyzve objednavatele k úhradě ceny prostřednictvím elektronické pošty, částka je následně splatná do 5 pracovních dnů

4.2. Cenu ročního výcviku lze uhradit najednou, nebo ji rozdělit do dvou plateb.

4.3. Platba je realizována v českých korunách (Kč).

4.4. Cenu ročního výcviku lze uhradit pouze bezhotovostně převodem na bankovní účet poskytovatele (dále jen „účet poskytovatele“)

4.5. Platební údaje zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty objednavatele.

4.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat platbu předem. Na platbu po zahájení ročního výcviku nevzniká právní nárok.

4.7. Cena ročního výcviku nebo jeho části je splatná do 5 pracovních dnů od odeslání platebních údajů poskytovatelem na adresu elektronické pošty objednavatele.

4.8. Závazek objednavatele uhradit cenu je splněn okamžikem připsání dané částky na účet poskytovatele. Objednavatel je povinen uhradit cenu v termínu dle pokynů.

4.9. Objednavatel bere na vědomí, že pokud neuhradí cenu v uvedeném termínu, je poskytovatel oprávněn zrušit jeho objednávku a uvolnit místo dalšímu zájemci. 

4.10. Objednavatel se zavazuje uhradit případné vícenáklady (transakční poplatky atp.) související s úhradou ceny ročního výcviku. Pokud bude tyto vícenáklady nucen uhradit poskytovatel, má poskytovatel právo vystavit objednavateli dodatečnou fakturu ve výši vzniklých vícenákladů. 

4.11. Poskytovatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na ročním výcviku těm objednavatelům, kteří neprokáží zaplacení objednávky a splnění podmínek účasti, zejména pak nedoloží potvrzení o dokončeném vzdělání v oblasti masérství, fyzioterapie nebo lékařství.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Objednavatel je v případě zájmu o zrušení či změnu objednávky povinen bezodkladně kontaktovat poskytovatele. Objednavatel bere na vědomí, že na změnu objednávky nemá dle těchto obchodních podmínek ani právních předpisů nárok a realizace změn je možná pouze na základě dohody s poskytovatelem.

5.2. Je-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má objednavatel, za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od provedení závazné objednávky akce (výcviku, kurzu, semináře, přednášky) či převzetí předmětu koupě. V této lhůtě musí objednavatel odeslat odstoupení od smlouvy poskytovateli. Poskytovatel je povinen objednavateli vrátit částku plně odpovídající ceně akce či předmětu koupě a případným zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od objednavatele přijal.

5.3. Pokud je objednavatel spotřebitelem, bere na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku. Právo na odstoupení od smlouvy nelze mimo jiné uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb; v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem objednavatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Objednavatel tímto výslovně uděluje souhlas s tím, aby mu byl digitální obsah dodán či služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.4. Objednavatel bere na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemá již po dodání digitálního obsahu právo na odstoupení od smlouvy, tzn digitální obsah po dodání není možné vrátit.

5.5. Objednavatel o zrušení závazné objednávky bezodkladně informuje poskytovatele, a to výhradně písemnou formou z adresy elektronické pošty uvedené v objednávce na e-mail poskytovatele (info@osteodynamika.cz) či doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla poskytovatele (Andrea Dunová / Martin Duna, Fryštátská 906/15, 735 64, Havířov - Prostřední Suchá). Vychází se z data doručení tohoto odstoupení poskytovateli.

5.6. Poskytovatel si v případě zrušení závazné objednávky ročního výcviku vyhrazuje právo požadovat po objednavateli úhradu storno poplatků ve výši:

Počet kalendářních dní před zahájením ročního výcviku = Výše storno poplatku

51 a více dní = 10.000 Kč
50-35 dní = 25.000 Kč
34-31 dní = 49.500 Kč
30-21 dní = 59.500 Kč
20-5 dní = 74.500 Kč
4-0 dní = 99.000 Kč

5.7. Nemůže-li se objednavatel z vážných a předem omluvených důvodů zúčastnit části ročního výcviku (některého z modulů), poskytovatel mu bezplatně zajistí náhradu, tzn. umožní absolvování téhož modulu v paralelně probíhajícím výcviku (bude-li to technicky možné). Cena ani její poměrná část se nevrací. Mimořádné situace se vždy řeší individuálně písemnou dohodou prostřednictvím e-mailu poskytovatele (info@osteodynamika.cz).

5.8. Nemůže-li se objednavatel ročního výcviku zúčastnit vůbec a oznámí-li tuto skutečnost poskytovateli před zahájením výcviku, je možné po vzájemné dohodě celou uhrazenou částku převést na termín následujícího ročního výcviku. Administrativní poplatek za tento převod je 10.000 Kč a lze jej uskutečnit pouze jednou. V případě, že se objednavatel nedostaví na smluvený náhradní termín nebo jej opět zruší, platí storno podmínky dle bodu 5.6., což znamená storno v plné výši ceny za závazně objednaný roční výcvik.

5.9. Neučiní-li objednavatel storno ani se předem neomluví a na výcvik či kterýkoli jeho modul, na který byl závazně přihlášen, se nedostaví, platí storno podmínky dle bodu 5.6.

5.10. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést změny v parametrech, obsahu a termínech ročního výcviku za předpokladu zachování kvality ročního výcviku. Poskytovatel bude objednavatele o případných změnách informovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

5.11. V případě, že budou roční výcvik nebo jeho část zrušeny z důvodů objektivní povahy (např. státem vyhlášená opatření z důvodu ochrany zdraví, poškození prostor konání výcviku, onemocnění lektora nebo případy zásahu vyšší moci), převádí se uhrazená cena na jiný termín, ve kterém bude možné výcvik uskutečnit. Jakýkoli jiný postup se řídí storno podmínkami specifikovanými v bodě 5.6.

5.12. Poskytovatel si vyhrazuje právo roční výcvik zcela zrušit. V takovém případě vrátí objednavateli uhrazenou cenu v plné výši nebo ji po vzájemné domluvě převede bezplatně na jiný termín.

5.13. V případě závažných porušení podmínek účasti stanovených v těchto obchodních podmínkách si poskytovatel vyhrazuje právo ukončit výcvik objednavatele. Takovému účastníkovi, o jehož odchodu z výcviku rozhodne lektorský tým, bude navrácena poměrná cena výcviku ve výši určené poskytovatelem. Předčasným ukončením výcviku ztrácí objednavatel zároveň možnost přístupu do on-line členské sekce výcviku.

5.14. Při zrušení objednávky či odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran vrátí poskytovatel objednavateli cenu ročního výcviku poníženou o případné storno poplatky nebo její poměrnou část na účet, ze kterého byla platba přijata, nebo na účet, který výslovně uvede objednavatel, a to do 14 dnů ode dne zrušení objednávky či doručení odstoupení od smlouvy. Případné transakční poplatky spojené s vrácením ceny ročního výcviku hradí v plné výši objednavatel, nebyla-li objednávka či smlouva zrušena z důvodů na straně poskytovatele. 

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva objednavatele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku.

6.2. Při uplatňování práv z vadného plnění bude poskytovatel postupovat v souladu se svým Reklamačním řádem. Objednavatel se zavazuje s tímto Reklamačním řádem před zasláním reklamace důkladně seznámit.

7. Registrace do členské sekce

7.1. Na základě registrace do členské sekce provedené na webovém rozhraní poskytovatele je založen uživatelský účet uživatele/objednavatele (dále jen „uživatelský účet“). 

7.2. Prostřednictvím uživatelského účtu získává uživatel přístup k elektronickému produktu (tzn. on-line záznamům a materiálům), který je nedílnou součástí ročního výcviku. To platí pouze v případě uhrazení celkové ceny ročního výcviku. Uživatel zde má dále možnost spravovat svůj uživatelský účet. Další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní poskytovatele.

7.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí stranou.

7.4. Uživatel není oprávněn umožnit přístup do svého uživatelského účtu třetím stranám.

7.5. Údaje zadávané při registraci musí být úplné a pravdivé. Uživatel je povinen své údaje při jakékoli jejich změně aktualizovat. V případě, že byly při registraci použity neúplné či nepravdivé údaje, vyhrazuje si poskytovatel právo takový účet bez náhrady zrušit.

7.6. Uživatel bere na vědomí, že má poskytovatel dále právo jeho uživatelský účet bez náhrady zrušit zejména v případech, kdy uživatel poruší platné právní předpisy nebo tyto obchodní podmínky včetně podmínek účasti na ročním výcviku.

7.7. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele nebo třetích stran.

8. Odpovědnost za obsah a užívání webového rozhraní

8.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo aktualizovat obsah webového rozhraní bez předchozího upozornění.

8.2. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby způsobené zásahem třetích stran do webového rozhraní.

8.3. Dopustí-li se uživatel při užívání webového rozhraní jakéhokoli nezákonného či neetického jednání, vyhrazuje si poskytovatel právo bez náhrady omezit či ukončit přístup uživatele na webové rozhraní a požadovat po uživateli úhradu vzniklé škody.

9. Vyloučení odpovědnosti

9.1. Absolvování ročního výcviku a další užívání získaných informací či technik je výhradně na vlastní riziko objednavatele.

9.2. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli přímé či nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s absolvováním ročního výcviku a užíváním získaných informací či technik, včetně jejich užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, ve videích nebo uveřejněnými na webovém rozhraní poskytovatele.

9.3. Objednavatel uzavřením smlouvy přijímá, že jakékoli použití informací či technik získaných v rámci ročního výcviku a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze v rukou objednavatele a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

10. Ochrana autorských práv

 

10.1. Osteodynamika® je chráněna slovní ochrannou známkou a techniky s tímto označením jsou oprávněni používat pouze absolventi ročního výcviku Osteodynamiky®, kteří složili zkoušku a získali certifikát Certifikovaný terapeut Osteodynamiky®.

10.2. Techniky s označením Osteodynamika® k ošetřování dětí od 0 do 15 let jsou oprávněni používat pouze absolventi ročního výcviku Osteodynamiky®, kteří složili zkoušku a získali certifikát Certifikovaný terapeut Osteodynamiky® a dále absolvovali navazující modul Osteodynamika® V a složili další zkoušku, na základě které získali certifikát k ošetřování dětí Certifikovaný terapeut Osteodynamiky® pro děti od 0 do 15 let.

10.3. Veškerý obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní poskytovatele i veškerý obsah v podobě fyzického i elektronického produktu poskytnutý v rámci ročního výcviku je chráněn autorským právem poskytovatele nebo právem třetích stran. Obsah nesmí být upravován, kopírován, šířen ani používán k jakémukoli účelu bez souhlasu poskytovatele či souhlasu držitele autorských práv. A to úplatně ani bezúplatně.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Poskytovatel je k nabízení ročního výcviku oprávněn na základě živnostenského oprávnění a jeho činnost nepodléhá žádnému jinému povolování. 

11.2. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

11.3. Případné stížnosti řeší poskytovatel prostřednictvím svého kontaktního e-mailu info@osteodynamika.cz. Objednavatel se dále může obrátit na subjekty uvedené v čl. 11.2.

11.4. Poskytovatel není ve vztahu k objednavateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.5. Je-li objednavatel spotřebitelem a vznikne-li mezi ním a poskytovatelem spor, který se nepodaří vyřešit přímo, má objednavatel právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může objednavatel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u poskytovatele poprvé uplatnil právo, které je předmětem daného spotřebitelského sporu.

11.6. Je-li objednavatel spotřebitelem, může podat stížnost týkající se služeb poskytovatele také prostřednictvím on-line platformy zřízené Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.7.  Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, nastoupí namísto něj ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek mohou probíhat pouze písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20. 8. 2023.


Andrea Dunová

IČO: 73244023

Fryštátská 906/15, Havířov - Prostřední Suchá 735 64

Tel.: + 420 608 342 723

info@osteodynamika.cz

Martin Duna

IČO: 73204277

Fryštátská 906/15, Havířov - Prostřední Suchá 735 64

Tel.: + 420 737 180 724

info@osteodynamika.cz